Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu spolu s fakturou za reklamované zboží, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (Prodávající):

Internetový obchod: www.bohems.co 

Společnost: Bohéms Company s.r.o.

Se sídlem: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2

IČ: 06004903

E-mailová adresa: info@bohems.co 

Telefonní číslo: +420 731 180 949

 

 

Spotřebitel (Kupující):

Moje jméno a příjmení: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

Moje adresa:  

 

……………………………………………………………………………………………………………

Můj telefon a e-mail:  

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

 

Vážení,

Dne ……………. jsem ve Vašem obchodě …………………………………………  vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podrobný popis vady). 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………(Popis způsobu vyřízení. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, můžete požadovat opravu ve lhůtě 30 dnů. Pokud se jedná o nepodstatnou vadu, můžete požadovat opravu nebo výměnu zboží. V případě podstatné vady můžete požadovat opravu či výměnu zboží, přiměřenou slevu či odstoupit od smlouvy.)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na způsob jejího vyřízení, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu).

 

  1. Datum objednání ……………../datum obdržení……………
  2. Číslo objednávky: ……………………………………
  3. Peněžní prostředky za zboží byly zaslány způsobem ………………………………………………………………………………………
  4. a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet uveďte číslo účtu) ………………………………………………………………………………………
  5. Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………………………………………
  6. Adresa spotřebitele: …………………………………………………………………………………………………
  7. Email: ……………………………………………………………………
  8. Telefon: …………………………………………………………………

 

V …………………………………… dne …………………………

 

(podpis)

 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. …………………………………… či jiný doklad o zakoupení zboží: ……………………………………………………………………..

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.